Syarat-syarat Kafarah Puasa berdasarkan 4 Mazhab Ahlul Sunnah Wal Jamaah (ASWJ)

Kafarah adalah Denda bagi orang yang melanggar peraturan agama dengan ketetapan yang telah ditentukan (peruntukan kafarah yang berkaitan puasa akan diterangkan lebih lanjut).

Membayar “kafarah” yaitu dengan cara memerdekakan hamba, atau puasa dua bulan berturut-turut jika tidak mempunya hamba, atau memberi makan enam puluh fakir miskin jika tidak mampu puasa.

Namun pada zaman sekarang ini, kerana perhambaan sudah tidak ada, maka cukup berpuasa dua bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu (kerana sakit atau hal-hal yang menghalang yang lain) maka harus memberi makan enam puluh fakir miskin.

A. Madzhab Hanafi

Ada sekitar 22 hal yang memerlukan membayar qadha ‘dan kafarah sekaligus. Syarat-syarat ini berlaku bagi orang mukallaf (orang yang sudah punya hak dan kewajipan dalam perlembagaan undang-undang) yang melakukan niatnya pada malam hari kemudian membatalkan puasanya (dengan melakukan salah satu 22 hal tersebut) dengan sengaja, tanpa keterpaksaan, dan tidak ada hal lain yang menghalang puasaseperti sakit atau bepergian.

Adapun jika seorang yang melakukakan salah satu 22 hal tersebut adalah anak kecil yang belum mukallaf, atau tidak melakukan niat pada malam harinya, baik puasa qadha `atau puasa-puasa lain di luar Ramadhan, kerana dia lupa atau keliru, kerana terpaksa atau kecemasan, atau ada hal lain yang boleh membatalkan puasa, maka ia tidak wajib membayar kafarah, tetapi hanya cukup meng-qadha ‘sahaja.

22 perkara tersebut boleh diklasifikasikan dalam dua kategori:

 1. Memakan-meminum makanan-minuman atau ubat-ubatan tanpa ada halangan (uzur) yang sah. Makanan-minuman di sini meliputi hal-hal yang biasa dimakan-minum, seperti daging dan makanan berlemak lain, baik yang mentah, masak, atau kering. Begitu juga buah-buahan dan sayur-sayuran. Meliputi pula makanan yang tidak biasa dimakan seperti daun anggur, kulit semangka, dll. Dan masuk dalam kumpulan ubat-ubatan adalah hal-hal yang membahayakan kesihatan seperti merokok, dadah, dll. Termasuk dalam kategori pertama ini, makan dengan sengaja kerana ia menyangka puasanya telah batal. Misalnya ia sengaja makan setelah ia mengumpat orang lain, kerana ia menduga bahawa umpatan itu membatalkan puasa. Atau ia sengaja makan setelah berbekam, menyentuh atau mencium dengan syahwat, bercumbu tanpa keluar mani, dll. Masuk dalam kategori ini juga menelan air hujan yang masuk ke mulut dan menelan air liur isteri untuk kenikmatan.
 2. Melampiaskan nafsu seksual secara sempurna, iaitu berkaitan seksual melalui alat kelamin atau anus-baik pelaku mahupun objek-, walaupun hanya bersentuhan alat kelamin tanpa keluar mani. Namun dengan syarat objeknya orang yang mengundang syahwat. Begitu pula jika seorang perempuan melakukan hubungan seksual dengan anak kecil atau orang gila, maka perempuan tersebut tetap perlu membayar kafarah.Adapun dalil hukumnya adalah hadis yang menceritakan kejadian orang badui yang bersenggama dengan isterinya pada siang hari Ramadhan. Nabi lantas mewajibkan mereka membayar kafarah iaitu dengan cara memerdekakan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut jika tidak mencari budak, atau memberi makan 60 fakir miskin jika tidak mampu puasa.

B. Mazhab Maliki

Imam Malik hanya menyempitkan akibat qadha ‘sekali gus kafarah hanya pada pelanggaran puasa bulan Ramadhan saja, iaitu antara lain:

 1. Bersetubuh dengan sengaja baik dengan manusia atau haiwan, walaupun tidak keluar mani. Baik dengan isterinya atau wanita lain. Karena hal itu merupakan penghinaan terhadap kemuliaan bulan Ramadhan.Meski inisiatif senggama datang dari si wanita, baik isterinya sendiri atau orang lain, kewajipan kafarah tetap dikenakan pada dua-duanya. Namun jika sang wanita disetubuhi ketika sedang tidur atau diperkosa, maka wanita tersebut bebas dari kafarah. Dan jika bersenggama kerana lupa, tidak tahu, atau dipaksa, maka ia tidak mempunyai obligasi membayar kafarah. Kerana kafarah pada esensinya adalah akibat pelanggaran kehormatan bulan Ramadhan.
 2. Mengeluarkan mani akibat berciuman; bercumbu tanpa bersetubuh; memandang atau membayangkan (sesuatu yang mengundang syahwat) dalam tempoh masa yang sengaja sementara dia sedar akan kebiasaannya keluar mani akibat melakukan hal seperti itu; memandang dan mengangan dalam sekilas masa dan dia sedar kebiasaanya mengeluarkan mani dengan sekadar melakukan hal seperti itu. Namun jika keluar mani kerana memandang atau membayangkan padahal tidak biasanya dia keluar mani kerana melakukan hal itu, atau memang biasa keluar mani / mazi dengan hanya memandang atau membayangkan, maka ia tidak wajib membayar kafarah.
 3. Makan dan minum dengan sengaja. Demikian juga menelan apa saja (walaupun sesuatu yang tidak lazim dimakan) yang telah sampai di tenggorokan dan muntah dengan sengaja dan menelannya kembali meski tanpa sengaja. Karenanya, kalau seseorang batal puasa kerana lupa maka ia tidak wajib membayar kafarah. Begitu juga halnya hal-hal yang masuk ke perut atau rongga badan yang lain yang tidak melalui mulut. Kerana pada dasarnya yang mwajibkan kafarah itu adalah faktor kesengajaan merosakkan kemuliaan bulan Ramadhan.
 4. Berniat membatalkan puasa di pagi hari, meski setelah itu ia berniat lagi.
 5. Sengaja membatalkan puasa tanpa ada uzur seperti sakit, musafir, haid bagi wanita.

C. Mazhab Syafi `i

Hanya satu hal yang mewajibkan qadha ‘, kafarah, dan ta `zir (hukuman) serta tetap diwajibkan menahan (dari apa yang membatalkan puasa) selama sisa hari mana ia membatalkan puasanya, iaitu bersenggama pada siang hari Ramadhan dengan kriteria sebagai berikut:

 1. Ia telah berniat puasa pada malam harinya. Jika ia tidak berniat maka puasanya tidak sah dan ia harus menahan diri.
 2. Adanya faktor kesengajaan.
 3. Tidak terpaksa.
 4. Sedar dan tahu akan keharaman bersetubuh di siang hari Ramadhan.
 5. Terjadi pada siang hari Ramadhan. Kalau itu terjadi puasa wajib selain Ramadhan, maka tidak dikenakan hukuman.
 6. Tidak mengerjakan hal yang membatalkan puasa sebelumnya. Sehingga jika ia makan lebih dahulu kemudian bersenggama, ia tidak terkena hukuman ini. Begitu juga jika telah melakukan percumbuan (yang membatalkan puasa) selain bersetubuh.
 7. Ia seorang mukallaf yang tidak mempunyai ‘uzur berpuasa. Kerana anak kecil, orang yang bepergian (musafir) yang membatalkan puasanya dengan bersetubuh, dan orang sakit (yang mencapai uzur puasa) tidak dikenakan hukuman tersebut di atas.
 8. Yakin bahawa puasanya sah. Maka tidak ada kafarah bagi orang yang sengaja bersenggama yang menduga bahawa puasanya telah batal.
 9. Tidak keliru. Kerananya, jika seseorang bersetubuh kerana menduga waktu masih malam, belum datang Subuh, tidak wajib baginya kafarah.
 10. Tidak menjadi gila atau meninggal dunia selepas ia bersenggama.
 11. Persenggamaan tersebut memang benar-benar atas dasar kehendak dan suka sama suka. Sehingga seandainya si lelaki / perempuan diperkosa, dengan cara melemahkan badannya agar tak mampu berontak, atau dengan cara apa saja, maka kafarah hanya wajib bagi si pemerkosa.
 12. Persenggamaan benar terjadi, minimal dengan masuknya kepala zakar ke faraj.
 13. Persenggamaan tersebut dilakukan pada lubang kemaluan, baik itu anus, dengan sesama jenis, orang mati, atau binatang. Adapun persenggamaan bukan pada lubang kemaluan (seperti oral seks), tidak mewajibkan kafarah.

D. Mazhab Hanbali 

Orang yang bersenggama pada siang hari Ramadhan, tanpa ada ‘uzur puasa sebelumnya, baik itu dilakukan di vagina atau anus, baik manusia atau binatang, orang hidup atau mati, mengeluarkan mani atau tidak, dengan sengaja atau lupa, secara salah, tidak tahu, suka sama suka atau terpaksa, baik ketika dipaksa dia sedar ataupun tertidur, tetap diharuskan membayar kafarah. Sebab Rasul dalam riwayatnya Abu Hurairah, tidak menjelaskan kepada penanya iaitu seorang Badwi, mengenai detail persengamaan.Jika memang hukumnya berbeza di masing-masing keadaan, tentunya Rasul akan menjelaskan masing-masing keadaan. Seolah-olah Nabi berkata pada Badwi tersebut, “Jika kamu telah bersenggama, maka kamu harus membayar kafarah”.

NOTA: 

 1. ‘Udzur-‘udzur puasa seperti sakit, musafir, gila, murtad, dll, yang berlaku selepas persenggamaan tidak menggugurkan kewajipan kafarah. Karena pelanggaran terhadap kemuliaan Ramadhan telah terjadi sebelumnya.
 2. Jumlah kafarah bergantung jumlah pelanggaran. Barang siapa yang melakukan persenggamaan dua hari berturut-turut, maka ia harus membayar dua kafarah.

Sumber: http://www.pesantren virtual.com

Advertisements
This entry was posted in Akhlak, Aqidah, Ibadah and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s